Veronika Šustrová, ACC

Profesionálny kouč, business mentor a lektor

Business nerobia technológie ani procesy, business robia ľudia

Kontakt

Ak máte otázky, neváhajte ma kontaktovať, rada vám odpoviem.

Referencie

Úspešne uskutočnené akcie a referencie od mojich klientov.

Firemní klienti

Všetky formy firemného vzdelávania vypracúvam vždy na mieru spoločnosti a na základe individuálnych potrieb jej zamestnancov.

Individuálni klienti

Pre tých, ktorí potrebujú akúkoľvek pomoc, podporu pri hľadaní východísk, zmenách alebo určovaní cieľov a priorít. Vyžaduje si špecifický a osobitný prístup

z

Pre verejnosť

Denne sa stretávam s jednotlivcami či menšími skupinami. Preto sa teším na príjemné stretnutia pri prednáškach, poskytujú cennú spätnú väzbu

Blog

Aktuality a informácie z oblasti koučingu a mentoringu.

Témy, s ktorými sa každodenne stretávam ako kouč, mentor a lektor

Čo je to koučovanie?

Podľa definície International Coach Federation (ICF) je koučovanie „partnerstvo s klientom v tvorivom procese provokujúcom jeho premýšľanie a inšpirujúcom ho k tomu, aby maximalizoval svoj osobný aj pracovný potenciál.“

Moderný profesionálny koučing je kombináciou najnovších poznatkov neurovedy, behaviorálnej psychológie a filozofie.

Koučing bol dlho spájaný výhradne so športom. Športovci, ktorí mali nielen trénerov, ale aj koučov, boli celkovo vyrovnanejší, lepšie zvládali zlomové situácie a ich výkony začali stúpať.

Bolo otázkou krátkeho času, kedy si koučov a ich techniky všimne aj svet businessu.

Výsledky koučingu v businesse sú totižto rovnaké ako v športe – vyrovnanosť, lepšie zvládanie stresu a zmien, a zlepšenie kvality života.

Klient sa naučí, ako zvládnuť čokoľvek, čo mu príde v budúcnosti do cesty a zároveň získa toho najvernejšieho fanúšika – svojho kouča.

Kľúčové kompetencie ICF   

Na podporu lepšieho porozumenia zručností a prístupov používaných v modernom koučingu, definovala ICF 11 kľúčových kompetencií kouča. Tieto kompetencie sú rozdelené do 4 skupín podľa toho, ako sa logicky zhodujú.   

Zatiaľ čo prvá skupina hovorí o tom, že kouč postupuje v súlade s etickými princípmi a stelesňuje koučovacie myslenie, tá druhá sa zameriava na spoločné vytváranie vzťahu medzi koučom a klientom. Takýto proces prebieha uzatváraním a dodržiavaním dohôd, resp. rozvíjaním dôvery a pocitu bezpečia. Je potrebné zdôrazniť, že vždy za plnej prítomnosti kouča.

Podstatou tretej skupiny je efektívna komunikácia. Kvalifikovaný kouč aktívne počúva, kladie účinné otázky a komunikuje priamym spôsobom.

Posledná skupina je ponímaná ako rozvíjanie učenia sa a osobnostného rastu klienta. V súvislosti s tým sa kvalifikovaný kouč zaväzuje k podpore klientovho povedomia, navrhovaniu riešení, stanovovaniu cieľov a riadeniu celkového progresu

Formy koučovania

Kouč svojim klientom nedáva návody ani rady. Kombinuje však „správne otázky v správny čas na tom správnom mieste“. Najčastejšia forma aj metóda koučovania je individuálny alebo skupinový koučovací rozhovor, teda koučovacie interview.

Koučovanie samo osebe už nemožno nazývať metódou, pretože používa rôzne formy a techniky.  Samotný koučing predstavuje proces, kedy ide klient spoločne s koučom do cieľa, do ktorého chce ísť klient. Kouč na to využíva nielen určité techniky a nástroje, ale tiež špecifický spôsob komunikácie – koučovací prístup.

Profesionálny kouč tak dokáže pristupovať k svojim klientom osobitne, vďaka čomu ich môže jednoduchšie a efektívne nasmerovať tou správnou cestou.

Existuje veľa metód koučovania, ktoré sa líšia v závislosti od školy resp. smeru, z ktorého daná škola čerpá. Najviac využívanými metódami sú kladenie účinných otázok (účinné pýtanie sa) a aktívne/proaktívne/konštruktívne počúvanie, čo sú zároveň aj dve z 11 kľúčových kompetencií kouča definovaných International Coach Federation.

 Etický kódex kouča ICF 

Etický kódex  vyjadruje základné hodnoty ICF, etické princípy a etické štandardy správania všetkých profesionálov ICF. 

Splnenie týchto etických štandardov správania je zároveň prvou z kľúčových kompetencií kouča. Keďže koučovanie je neoddeliteľnou súčasťou prosperujúcej spoločnosti, všetci členovia ICF reprezentujú najvyššiu kvalitu profesionálneho koučovania, pričom sa hlásia k morálnym zásadám, spoľahlivosti, otvorenosti, podpore a konzistentnosti.

Záverečný etický sľub kouča ICF:  

„Ako profesionálny kouč ICF sa zaväzujem a súhlasím, že budem ctiť etické záväzky voči mojim klientom, kolegom a širokej verejnosti. Sľubujem, že dodržím pravidlá ICF etického kódexu jednať s ľuďmi dôstojne ako s nezávislými a rovnocennými ľudskými bytosťami a budem naplňovať tieto štandardy s klientmi, ktorých budem koučovať. Ak poruším čokoľvek z etického kódexu súhlasím, že ICF môže podľa svojho práva zrušiť moje členstvo v ICF alebo moje ICF oprávnenie.“